Základná škola sv. Vojtecha bola zriadená Arcibiskupským úradom v Trnave, do siete základných cirkevných škôl bola zaradená dňa 19.5.1992. Vyučovanie sa začalo 1. septembra 1992.

            ZŠ sv. Vojtecha má právnu subjektivitu. Je to plnoorganizovaná škola s 9 ročníkmi a 2 oddeleniami ŠKD (školského klubu detí).

             Škola je umiestnená v jednej budove. Na výchovno-vzdelávací proces využíva 9 tried, počítačovú učebňu, kaplnku, učebne s interaktívnou tabuľou, FIT miestnosť, lezeckú stenu a športový areál (spoločný pre 3 základné školy a gymnázium).

 skola

 

bulletin ZŠ sv. Vojtecha Vráble vydaný pre potreby školy pri príležitosti 20.výročia vzniku školy

Copyright © 2012 Základná škola sv. Vojtecha. Všetky práva vyhradené.
Built with HTML5 and CSS3. Created by Prografik 
Admin: Ing.Nadezda Puháková